Directory of Thailand Auto Parts Testing and Testing Equipment Services is the definitive guide to auto parts testing services in Thailand.

In The News

โชว์ศักยภาพผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย

นางสาวกรองกนก มานะกิจจงกล ผู้อำนวยการกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน (คนที่ 2 จากซ้าย) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้นำผู้ประกอบการไทย ผู้แทนของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนิคมอุตสาหกรรมในเครือข่าย...


ทีมอลล์ จับมือ ฟอร์ด เปิดตัว “ตู้จำหน่ายรถยนต์อัตโนมัติ”

ทีมอลล์ และฟอร์ด มอเตอร์ ผู้ผลิตรถยนต์จากสหรัฐอเมริกา เปิดตัว "ตู้จำหน่ายรถยนต์อัตโนมัติ" (https://bit.ly/2u6vOqS) ตู้แรกของประเทศจีน...


TAPA 2018

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เปิดงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2561 โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์...


More news...

Featured Companies